Obchodné podmienky

I. VYMEDZENIE POJMOV

 1. Predávajúci-Alena Dideková KOŽA-KOŽUŠINY Morušová 517/9 03104 Liptovský Mikuláš IČO: 40001423 DIČ: 1020081777 je prevádzkovateľom internetového obchodu www.admoda.sk
 2. kupujúci- fyzická osoba spotrebiteľ, podnikateľ fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu s predávajúcim.
 3. tovar- produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.admoda.sk.
 4. elektronická objednávka- odoslaná elektronická objednávka s obsahom informácií o kupujúcom, zoznamom objednaného tovaru z ponuky predávajúceho a cenou za objednaný tovar.

II. OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom elektronickej objednávky. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí v akom prichádzajú.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.
 3. Predávajúci potvrdí elektronickú objednávku / e-mailom čím dôjde k vzniku záväzkoprávneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
 4. Kupujúci má právo stornovať objednávku len v deň jej vystavenia. Objednávky je možné stornovať telefonicky, e-mailom. Akceptovanie storna objednávky predávajúci potvrdí kupujúcemu telefonicky, e-mailom.
 5. V súlade s ustanoveniami § 12 odst. 1 Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má kupujúci právo v lehote do 7 pracovných odo dňa prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Vrátený tovar musí byť doručený na adresu predávajúceho formou bežného alebo obchodného balíka prostredníctvom pošty alebo zásielkovej spoločnosti. Tovar vrátený prostredníctvom dobierky nepreberáme. Vrátený tovar nesmie javiť známky používania, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný a v pôvodnom obale. K tovaru je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu, písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla faktúry, dátumom prevzatia tovaru a čísla účtu na vrátenie sumy zaplatenej za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Súčasťou vrátenej sumy nie sú poplatky za dopravu tovaru.

III. DODACIE PODMIENKY

 1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe od prijatia elektronickej objednávky. Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom vybranej zásielkovej služby na meno a adresu kupujúceho v rámci Slovenskej republiky a zahraničia.
  Naša firma spolupracuje: slovenskou poštou a s kuriérskymi službami
  Doba dodania tovaru je 5 - 14 dni prostredníctvom Slovenskej pošty / formou listu/balíka / a kuriésrkou službou UPS prostredníctvom balíka.
 2. Doba dodania tovaru do 24 hodín prostredníctvom kuriéra.
  V prípade, že sa tovar na sklade nenachádza, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu.
 3. V prípade, ak si zákazník tovar z akéhokoľvek dôvodu zásielku na pošte, resp. od kuriéra neprevezme a o tovar bude mať naďalej záujem, zásielku mu bude opätovne zaslaná iba po uhradení celkovej sumy na náš účet vopred, teda pred zaslaním tovaru zákazníkovi.
 4. Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 4 dní po našom obdržaní nášho emailu o expedícii, kontaktujte prosím nás a aj svoju dodaciu poštu Potrebné údaje -podacie číslo Vašej zásielky napíšeme Vám. Podacie číslo môžete získať prostredníctvom emailu: admoda@admoda.sk , didekova.kozusiny@centrum.sk
 5. V prípade, že sa tovar na sklade nenachádza, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu.
 6. Tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške.
  Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad - faktúru - ktorá slúži zároveň ako záručný list.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Kupujúci uhradí kúpnu cenu za tovar pri jeho prevzatí.
 2. Všetky ceny uvedené na stránke internetového obchodu www.admoda.sk sú uvádzané s DPH a sú platné v čase objednania tovaru. V cenách nie sú zahrnuté dopravné náklady.
 3. PLATBA: V súčasnej dobe náš internetový obchod admoda.sk podporuje platbu formou dobierky a prevodom na účet.
 4. Pri platbe prevodom na účet: po akceptovaní objednávok Vám príde aj email od firmy admoda - čo bude obsahovať číslo účtu, a variabilný symbol (variabilný symbol bude číslo faktúry, čo potrebujeme aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade reklamácií vrátiť).
 5. HOTOVOSTNÝ VKLAD: Pri platbe prevodom na účet je potrebné udať variabilný symbol (variabilný symbol bude číslo faktúry, čo potrebujeme aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade reklamácií vrátiť).
 6. Pri platbe na dobierku pri prebraní zásielky: tovar si môžete na Vašej pošte vyzdvihnúť do 14 dní odo dňa, kedy Vám do Vašej schránky bolo doručené oznámenie o uložení zásielky. Často sa stane, že zákazníci o expedícií nedostanú oznámenie od slovenskej pošty - vtedy treba reklamovať zásielku na svoju dodaciu poštu. Naša firma nenesie žiadne následky za neoznámenie pošty - čím neručíme za vrátenie zásielky.
 7. V prípade nevyzdvihnutia zásielky / na dobierku/ bude tovar po 14 dňoch z Vašej pošty zaslaný späť na našu adresu. Pri opakovanom zaslaní tovaru Vám bude účtovaný poplatok za doručenie vo výške 4.-€
 8. NEPREBRATIE TOVARU - v prípade dodania tovaru na dobierku: V prípade neprebratia tovaru Vám budeme účtovať poplatok vo výške nákladov, ktoré ste našej spoločnosti týmto jednaním spôsobili, a to:

  pri neprebratej objednávke do 30.-€ je pokuta 5.-€ vrátane DPH

  pri neprebratej objednávke nad 30.-€ je pokuta 10.-€ vrát. DPH

 9. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.
 10. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci naše náklady spojené s opakovaným doručením v plnej výške.
 11. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je predávajúci popredchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.

V. POŠTOVNÉ:

 1. Poštovné účtujeme podľa taríf Slovenskej pošty: www.posta.sk a taríf kurierskej služby UPS.
 2. Pri objednávke nad 200 EUR za poštovné a balné neplatíte.
 3. Štandardne zasielame tovar pri objednávke do hmotnosti 1kg ako doporučenú listovú zásielku 2. triedy V prípade záujmu zásielku pošleme 1. triedou , alebo je balík automaticky poštou zaslaný ak 1 .trieda čo sa odvíja od ceny dobierky.
 4. Pri prípadnej strate alebo poškodení zásielky vraciame len čiastku, ktorú vráti Slovenska pošta po ukončení reklamačného konania.
 5. Pri objednávke viacerých vecí platíte jedno poštovné - poštovné závisí od hmotnosti a veľkosti balíčka.

VI. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 1. Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúci
 2. Záruka na tovar sa vzťahuje na preukázateľné výrobné vady spôsobené výrobcom zistené pri dodávke tovaru alebo počas jeho používania.
 3. Záruka na tovar sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym používaním a ošetrovaním tovaru spôsobené kupujúcim. Záruka sa taktiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.
 4. Kupujúci upovedomí o reklamácii tovaru predávajúceho ihneď po zistení závady e-mailom alebo telefonicky. Reklamovaný tovar zašle na adresu predávajúceho spolu so stručným popisom závady ako balík, prípadne prostredníctvom kuriérskej služby. Dopravné náklady znáša kupujúci.
 5. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie obvykle v lehote do 3 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania.
 6. Zabezpečujeme pozáručný servis.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. S osobnými údajmi kupujúcich bude predávajúci zaobchádzať v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje informácie o kupujúcich nepostupovať tretím subjektom ani ich inak komerčne využívať.
 2. V prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom /hackerom/, si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti. Horeuvedené pravidlá používania osobných údajov neplatia len v tejto situácii.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 2. Vzťahy medzi oboma zmluvnými stranami, ktoré nie sú vymedzené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a Zákona o elektronickom obchode.
 3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú.